MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Queen’s University Belfast

Mgr. Petr Marek, Ph.D. navázal spolupráci se skupinou Dr. Paternostra během svého pobytu na Queen’s University Belfast (2005-2009), v jehož rámci vzniklo pět publikací v mezinárodních impaktovaných časopisech. Cílem projektu je pokračování a rošíření stávající spolupráce v oblasti teoretické analýzy interakce světla a jiných kvantových systémů (mechanický oscilátor, atomy a jejich shluky, atd.). Dále studium využití těchto interakcí pro přenos, uchování a manipulaci kvantové informace. Očekávaným výsledkem spolupráce je získání nových znalostí týkajících se popisu kvantových systémů jiných než světlo.ESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic