MCIN: Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost

Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost zahajuje svou činnost na Univerzitě Palackého v Olomouci. Centrum spojí vědce napříč světem

Informace a neurčitost jsou dva protiklady, které se každodenně protínají v běžném životě. Vědci na celém světě jim proto věnují stále více pozornosti. Na Univerzitě Palackého se tato problematika nachází v centru zájmu dvou špičkových výzkumných týmů z Katedry optiky a Katedry informatiky PřF UP. Oba týmy se nyní spojily v projektu, jehož cílem je posílit mezinárodní spolupráci vědců. Důležité místo v projektu mají také letní školy a odborné semináře, kterých se budou moci zúčastnit nejen akademici, ale také studenti. V nabídce nebude chybět ani řada dlouhodobých stáží pro mladé vědce v zemích Evropy, Ameriky, Asie a Austrálie.

Nové interdisciplinární Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost (MCIN) na Přírodovědecké fakultě UP zahájilo svou činnost v červnu 2011. Propojuje a koordinuje mezinárodní vědecké aktivity týmů badatelů z Katedry informatiky a Katedry optiky. „Aktivity Centra směřují k vytvoření mezinárodní vědecké sítě zahrnující více než 30 renomovaných zahraničních partnerských pracovišť. Za tímto účelem Centrum organizuje a financuje širokou škálu dlouhodobých stáží pro posluchače doktorských studijních programů a mladé vědce v 16 zemích světa. Mladí lidé tím získají jedinečnou šanci začít pracovat na nových progresivních výzkumných směrech, a obohatit tak potenciál výzkumu na olomoucké univerzitě,“ vysvětlil garant projektu doc. J. Fiurášek.

Cílem Mezinárodního centra pro informaci a neurčitost je stimulovat a posílit mezinárodní spolupráci vědeckých týmů zabývajících se fuzzy logikou, neurčitostí v datech, fundamentální kvantovou neurčitostí a optickým kvantovým zpracováním informace. MCIN umožní rychlý a efektivní přenos nových vědeckých idejí a poznatků v oblasti principiálně nových informačních technologií. Klíčovým posláním Centra je zprostředkovat tyto poznatky co nejširší vědecké a studentské obci formou seminářů předních zahraničních vědců, vědeckých workshopů a letních škol. 

„Díky nové budově Přírodovědecké fakulty UP disponuje Centrum veškerou potřebnou infrastrukturou. Můžeme se proto plně zaměřit na rozvoj vědeckých týmů a mezinárodní spolupráce. Naším záměrem je vytvořit otevřené, stimulující a atraktivní prostředí pro studenty i vědecké pracovníky,“ prozradil plány doc. Fiurášek. „Klíčovými aktivitami Centra jsou především vědecké stáže na renomovaných zahraničních pracovištích, mezinárodní letní školy pro mladé vědce a studenty, mezinárodní workshopy pro zkušené vědce nebo celoroční mezinárodní seminář,“ dodal Fiurášek.

Činnost Mezinárodního centra pro informaci a neurčitost bude po tři roky financována z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0060). Celkový rozpočet projektu činí 38,5 mil. Kč

Více informací je k dispozici na:mcin.inf.upol.czESF Logo
Contact Information:
E-mail:mcin (at) mcin.upol.cz
WWW:http://mcin.upol.cz
Phone:+420 585 634 250
International Centre for Information and Uncertainty
Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
Tr. 17. Listopadu 12, 771 46 Olomouc
Czech Republic